☰ Menu
Zakład Gospodarki Komunalnej w Wiązownie

Wtorek 29.09.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zadania ZWiK w Wiązownie

Zgodnie ze statutem Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiązownie

przyjętym uchwałą Rady Gminy Wiązowna nr 164.XLVIII.2017 z dnia 26.09.2017.r.

zadania Zakładu określone są następująco:

 1. Przedmiotem działalności Zakładu jest realizacja zadań Gminy Wiązowna odnoszących się do bieżącego i
  nieprzerwanego zaspakajania zbiorowych potrzeb ludności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
  oraz zbiorowego odprowadzania ścieków, a także utrzymania i remontów innej infrastruktury technicznej.
   
 2. Zakład może wykonywać inwestycje z zakresu swojego działania zlecone przez Gminę.
   
 3. Zakład realizuje określony w ust.1 przedmiot działalności poprzez odpłatne świadczenie usług powszechnie dostępnych, obejmujących:

1) Zbiorowe zaopatrzenie w wodę, a w szczególności:

a) ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody

b) bieżącą eksploatację, naprawę i konserwację sieci i urządzeń wodociągowych,

c) remonty kapitalne i modernizację sieci i urządzeń wodociągowych,

d) rozbudowę sieci i urządzeń wodociągowych,

e) wykonywanie podłączeń odbiorców do sieci i urządzeń wodociągowych,

f) świadczenie usług instalatorstwa wodnego.

2) Zbiorowy odbiór ścieków, a w szczególności:

a) odbiór ścieków i ich odprowadzanie do oczyszczalni ścieków,

b) bieżącą eksploatację, naprawę i konserwację sieci i urządzeń kanalizacyjnych,

c) remonty kapitalne i modernizację sieci i urządzeń kanalizacyjnych,

d) bieżącą eksploatację, naprawa i konserwację oczyszczalni ścieków,

e) remonty kapitalne i modernizację oczyszczalni ścieków,

f) rozbudowę sieci i urządzeń kanalizacyjnych,

g) wykonywanie podłączeń odbiorców do sieci i urządzeń kanalizacyjnych,

h) świadczenie usług instalatorstwa kanalizacyjnego.

3) Prowadzenie działalności pomocniczej, a w szczególności:

a) usługowa instalację wodomierzy,

b) usługowe czyszczenie sieci kanalizacyjnej,

c) usługi w zakresie eksploatacji przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,

d) usługi w zakresie budowy i remontów przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,

e) działalność pomocniczą na rzecz administracji publicznej i jednostek samorządowych w zakresie robót budowlano – montażowych i sanitarnych,

f) prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami realizowanymi przez podmioty prawa publicznego (np. Skarb Państwa, spółki Skarbu Państwa, państwowe osoby prawne, jednostki samorządu terytorialnego).

4) Utrzymanie innej infrastruktury technicznej, a w szczególności:

a) utrzymanie dróg gminnych oraz obiektów przestrzeni publicznej we właściwym stanie technicznym i czystości,

b) na zlecenie gminy utrzymanie we właściwym stanie technicznym i czystości dróg oraz obiektów przestrzeni publicznej niebędących własnością Gminy, na podstawie zawartych przez Gminę umów,

c) zarządzanie drogami w porozumieniu z odpowiednią komórką Urzędu Gminy,

d) prowadzenie spraw z zakresu gminnego systemu informacyjnego na drogach,

e) opiniowanie dokumentacji technicznej dotyczącej infrastruktury drogowej,

f) nadzór techniczny nad budynkami należącymi do Gminy,

g) prowadzenie gospodarki mieszkaniowej Gminy,

h) nadzór nad stanem grobów wojennych i miejsc pamięci narodowej, w tym pomników i tablic,

i) najem lokali użytkowych Gminy,

j) współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi Gminy w zakresie technicznego utrzymania obiektów,

4. Podjęcie nowej działalności usługowej lub produkcyjnej wymaga rozszerzenia przedmiotu działalności Zakładu określonego w ust. 1 i 2 w drodze uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany Statutu.

5. Szczegółowe określenie zadań realizowanych przez Zakład dokonywane jest w rocznym planie finansowym.

6. Przy opracowywaniu rocznego planu finansowego Zakład związany jest wielkością dotacji budżetowej określonej uchwałą Rady Gminy.

Wytworzył:
Udostępnił:
Magdalena Hada
(2013-07-11 09:50:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Aneta Dąbrowska
(2019-10-10 15:59:38)
 
liczba odwiedzin: 195466

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X